LEER FRAUDE HERKENNEN

LEER FRAUDE HERKENNEN

3 maart 2020

Fraude is van alle tijden. En het aantal fraudegevallen neemt toe. Of er meer wordt gefraudeerd of dat fraude vaker wordt ontdekt, is niet duidelijk. Vast staat dat jaarlijks één op de vijf ondernemingen wordt geconfronteerd met materiële fraude. Uit onderzoek is gebleken dat één op de duizend werknemers zich schuldig maakt aan enige vorm van substantiële fraude. Dergelijke fraude gaat verder dan het meenemen van kantoorartikelen of het ten onrechte declareren van lunch- of reiskosten door een werknemer. Wereldwijd staat de omvang van fraude gelijk aan vijf tot zes procent van de omzet. We spreken dus over honderden miljarden euro’s op jaarbasis.

WAT IS FRAUDE?

Het begrip fraude komt niet in de wet voor. Er ontbreekt een duidelijke definitie van het begrip. Vast staat dat het moet gaan om een opzettelijke handeling, waarbij door middel van het creëren van een onjuiste voorstelling van zaken een onrechtmatig voordeel wordt verkregen. Het verschil met diefstal of verduistering is dat bij fraude een onjuiste voorstelling van zaken wordt gecreëerd. Er wordt bijvoorbeeld een valse factuur in de administratie verwerkt om een betaling te rechtvaardigen. Het voordeel dat de fraudeur verkrijgt is altijd onrechtmatig. Bij rechtmatig handelen, is dus nooit sprake van fraude.

WIE PLEEGT FRAUDE?

Fraude wordt vaak gepleegd door werknemers die al vele jaren werkzaam zijn voor de onderneming en een groot vertrouwen genieten van collega’s en leidinggevenden. Bij ontdekking van fraude is de verbazing dan ook vaak erg groot. Er bestaat geen vaste omschrijving van een fraudeur, maar vast staat dat de gemiddelde fraudeur een man is van middelbare leeftijd en ongeveer 10 jaar werkt voor de onderneming, in de laatste ongeveer zeven jaar in dezelfde functie. Verder is van belang op te merken dat fraudeurs bijna nooit alleen opereren. In meer dan 90% van alle gevallen zijn collega’s op enige manier betrokken bij de fraude.

HERKENNEN EN ACTEREN!

Voorkomen van fraude is natuurlijk het beste, maar het fenomeen blijkt moeilijk uit te bannen. Door de zeer grote impact die (langdurige) fraude kan hebben op een onderneming is het belangrijk fraude te leren herkennen. Fraudeurs moeten mogelijkheden creëren voor hun handelingen en geven daarbij signalen af die herkenbaar zijn. Door te weten welke signalen dit zijn en door alert te zijn op het handelen van werknemers kan fraude sneller worden herkend. Hieronder volgt een opsomming van signalen die op fraude kunnen duiden. Belangrijk is om te bedenken dat natuurlijk niet ieder signaal een aanwijzing van fraude is, maar een samenloop van signalen wel moet leiden tot verhoogde alertheid.

10 veel voorkomende signalen van fraude zijn:

  1. Een levensstijl die niet past bij het inkomen.
  2. Altijd als eerste aanwezig zijn en als laatste vertrekken.
  3. Alles zelf doen en niets uit handen willen geven aan collega’s.
  4. Routinematige handelingen niet willen delegeren, terwijl dit leidt tot bovenmatige werkdruk.
  5. Werken zonder dat mensen kunnen meekijken of altijd met dezelfde collega werken.
  6. Geen overdacht van werkzaamheden van een werknemer die ziek is of met vakantie gaat.
  7. Opdrachtgevers die uitsluitend met één of steeds dezelfde werknemers willen werken.
  8. Angst voor veranderingen in werkprocessen en vasthouden aan oude patronen na invoeren van veranderingen.
  9. Weinig e-mails in de inbox en geschoonde digitale prullenbakken.
  10. Problemen thuis en kostbare hobby’s c.q. verslavingen.

Natuurlijk is dit geen uitputtende opsomming.  Aangezien fraude zeer vele verschijningsvormen kent, zijn de signalen ook divers. Maar aandacht voor deze 10 signalen kan ertoe leiden dat een fraudeur opvalt en de fraude wordt ontdekt.

Vermoedt u fraude binnen uw bedrijf? Neem direct contact met ons op voor advies op maat en een adequaat stappenplan. Het is van groot belang snel de juiste maatregelen te nemen en daarbij bovenal de circle of trust zo klein mogelijk houdt. Onze specialisten hebben ruime ervaring met het bestrijden van fraude en terughalen van vermogensbestanddelen. Wij zijn u graag van dienst.