ACHTER UW GELD AAN IN HET BUITENLAND: HET EUROPEES BANKBESLAG

ACHTER UW GELD AAN IN HET BUITENLAND: HET EUROPEES BANKBESLAG

2 maart 2020

Als de fraudeur geld heeft buitgemaakt dan wilt u dat zo snel mogelijk terughalen. Maar wat nu als de fraudeur de gelden in het buitenland parkeert?

Sinds januari 2017 biedt Europese regelgeving (Verordening (EU) nr. 655/2014) uitkomst. Het leggen van bankbeslag in een ander Europees land (m.u.v. Denemarken en het Verenigd Koninkrijk) is eenvoudiger gemaakt. U kunt nu de voorzieningenrechter in Nederland verzoeken om een bevel te geven voor het leggen van beslag op buitenlandse bankrekeningen van uw schuldenaar. Het zogenaamde Europees bankbeslag. Op deze manier kunt u gelden in het buitenland terughalen of in elk geval bevriezen totdat een Nederlandse rechter vonnis heeft gewezen.

 

De voorwaarden

Een bevel tot het leggen van een Europees bankbeslag kunt u verkrijgen als u een titel (bijv. een vonnis of een notariële akte) heeft waaruit blijkt dat u recht hebt op betaling van een bedrag door de fraudeur. U krijgt het bevel als u voldoende bewijsmateriaal heeft verstrekt om de rechter ervan te overtuigen dat reëel risico bestaat dat zonder het te leggen Europees bankbeslag de schuldenaar de inning van de vordering onmogelijk zal maken of zal bemoeilijken. Dit zal bij fraudezaken snel het geval zijn.

In het geval van fraude is het van belang om snel te handelen. Als de fraudeur ontdekt dat hij of zij is betrapt, zal de fraudeur er doorgaans alles aan doen de gelden aan het verhaal te onttrekken. U wilt voorkomen dat de rechter u weliswaar in het gelijk stelt, maar de gelden allang zijn weggesluisd. Het is dan ook vaak van belang dat nog voordat de rechter een vonnis heeft gewezen de gelden kunnen worden bevroren. De gelden dienen als het ware te worden bewaard totdat de rechter u in het gelijk heeft gesteld.

Ook indien de rechtbank nog geen vonnis heeft gewezen, kunt u de voorzieningenrechter vragen om een bevel tot het leggen van een Europees bankbeslag uit te vaardigen. Dit is vergelijkbaar met de in Nederland bekende mogelijkheid om conservatoir derdenbeslag te leggen. Aan een Europees bankbeslag worden echter strengere voorwaarden gesteld. U dient niet alleen voldoende bewijsmateriaal te verstrekken waaruit blijk dat een reëel risico bestaat dat de inning onmogelijk zal worden gemaakt of zal worden bemoeilijkt. U dient ook voldoende bewijsmateriaal te verstrekken om de rechter ervan te overtuigen dat u de bodemprocedure tegen de schuldenaar waarschijnlijk zal winnen. Het is bij het vermoeden van fraude dan ook van groot belang om al het relevante bewijsmateriaal op de juiste wijze op te slaan.

 

Zekerheidstelling

Indien de rechtbank nog geen vonnis heeft gewezen, is het uitgangspunt dat u voor het verkrijgen van een bevel tot het leggen van een Europees bankbeslag zekerheid dient te stellen voor de schade die de schuldenaar lijdt door het Europees bankbeslag in het geval later blijkt dat het Europees bankbeslag onterecht is gelegd. Zekerheid kan worden gesteld in de vorm van een borgsom of een andere waarborg, zoals een bankgarantie of een hypotheek. Bij het bepalen van de hoogte van de te stellen zekerheid zal in beginsel de hoogte van de vordering als richtsnoer worden gebruikt. Op deze regel kan in bepaalde gevallen een uitzondering worden gemaakt. Hoe harder uw vordering, hoe eerder een uitzondering wordt gemaakt op het stellen van zekerheid. Kan de schuldeiser geen zekerheid stellen, dan kan het zijn dat het verzoek tot het verstrekken van een bevel voor het leggen van een Europees bankbeslag wordt afgewezen.

 

Snel resultaat

Is eenmaal een bevel tot het leggen van een Europees bankbeslag uitgevaardigd, dan weet u snel of het beslag doel heeft getroffen. De betreffende bank dient namelijk binnen drie werkdagen te verklaren op welke bankrekeningen het beslag kleeft en welke bedragen het beslag heeft geraakt. Het is mogelijk om niet alleen op de bankrekeningen van de fraudeur in het buitenland waarmee u bekend bent beslag te laten leggen. U kunt ook verzoeken op alle andere bankrekeningen van de fraudeur bij een bepaalde bank beslag te laten leggen. De bank dient ervoor te zorgen dat de fraudeur geen bedragen meer kan opnemen of betalingen kan doen. Ook automatische incasso’s moeten worden geblokkeerd. In de meeste gevallen zal een bank de beslagen bedragen separeren.

 

Informatie

In het geval de fraudeur al door een rechtbank is veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan u, biedt het Europees bankbeslag de mogelijkheid om erachter te komen bij welke Europese banken de fraudeur bankiert.  Een vermoeden of aanwijzing dat de fraudeur bij een bepaalde buitenlandse bank bankiert is voldoende om de rechter te verzoeken de bank te verplichten om rekeninginformatie te verstrekken. Op die manier kunt op een vrij eenvoudige manier toch aan de benodigde rekeninginformatie komen. Met die informatie kunt u vervolgens een bevel tot het leggen van een Europees bankbeslag verkrijgen.

Mocht de rechtbank nog geen uitspraak hebben gedaan en hebt u toch het vermoeden dat de fraudeur bankrekeningen aanhoudt in het buitenland, dan biedt het Europees Bankbeslag helaas geen uitkomst. In dat geval kunnen onze samenwerkingspartners onder omstandigheden alsnog de gegevens in het buitenland achterhalen. Met die informatie kan vervolgens alsnog een Europees bankbeslag worden gelegd.

 

Tot slot

Het Europees bankbeslag kan dus uitkomst bieden indien de fraudeur de door hem of haar onttrokken gelden naar het buitenland doorsluist. Het is daarbij van groot belang dat u over voldoende bewijs beschikt waaruit de gepleegde fraude blijkt.  

Daarnaast is het zoals altijd van belang de circle of trust zo klein mogelijk te houden. Fraudeurs werken zelden alleen en als de fraudeur bemerkt dat hij of zij is betrapt, zal hij of zij er alles aan doen om vermogen aan verhaal te onttrekken en bewijs te vernietigen.