Privacyverklaring

Via deze website informeert LXA N.V. (hierna: “LXA”) over haar dienstverlening gericht op adviseren en procederen over bedrijfsfraude via www.bureaubedrijfsfraude.nl. Omdat wij door middel van deze website ook persoonsgegevens verwerken, informeren wij u hierover in deze privacyverklaring. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

Uw persoonsgegevens

Via deze website kunt u via het contactformulier contact met ons opnemen. Bij het invullen van dit contactformulier vragen wij om uw bedrijfsnaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens zullen wij gebruiken om zo snel mogelijk contact met u op te nemen. Het is overigens niet verplicht om uw bedrijfsnaam en/of telefoonnummer door te geven. Wij vragen naar zowel uw e-mailadres als uw telefoonnummer om te voorkomen dat wij – eventueel door typfouten – geen contact met u kunnen opnemen. Daarnaast is het mogelijk om uw bedrijfsnaam door te geven zodat wij bij mogelijke typfouten in uw e-mailadres nog contact kunnen opnemen.

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden verwerkt op basis van uw toestemming, waar dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of op grond van een gerechtvaardigd belang van LXA. Indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken door hiertoe een bericht te sturen naar privacy@lxa.nl. LXA zal na ontvangst van dit bericht de verwerking die gebaseerd is op uw toestemming staken. Dit laat echter onverlet (de rechtmatigheid van) de verwerking die plaatsvond op basis van deze toestemming voordat u uw toestemming heeft ingetrokken. Dit laat tevens onverlet de verwerking op grond van een gerechtvaardigd belang van LXA of een andere grondslag.

LXA zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken of bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen en worden verwerkt. Zo zullen wij de gegevens die wij hebben verkregen via het online contactformulier binnen uiterlijk zes maanden nadat u uw gegevens heeft verstrekt en wij contact met u hebben opgenomen. Ook minimaliseren wij, voor zover mogelijk, het aantal persoonsgegevens dat nodig is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt. Daarnaast wordt benadrukt dat het verstrekken van uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden geenszins een wettelijke verplichting is.

Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen de passende technische maatregelen zodat uw persoonsgegevens beveiligd en beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Wij maken onder andere gebruik van een beveiligde https-verbinding op onze website met als doel de verzending van uw gegevens (bijvoorbeeld door middel van het invullen van het contactformulier) veiliger te maken. Echter, geen enkele gegevensoverdracht via internet is gegarandeerd volledig veilig. Uw gegevens worden opgeslagen in veilige besturingsomgevingen, die enkel toegankelijk zijn voor specifieke personen.

Uw rechten

Ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft u het recht om bij LXA een verzoek in te dienen om:

  • uitsluitsel te verkrijgen of LXA persoonsgegevens van u verwerkt, en zo ja, inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens die van u verwerkt worden;
  • rectificatie te verkrijgen van de (onjuiste) persoonsgegevens die van u verwerkt worden. U kunt in dit kader ook uw gegevens aanvullen;
  • verwijdering van de persoonsgegevens die van u verwerkt worden te bewerkstelligen, indien a) uw gegevens niet langer nodig zijn, b) u uw toestemming voor verwerking intrekt, c) u bezwaar maakt tegen de verwerking, of d) de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, indien a) de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die LXA in staat stelt de juistheid te controleren, b) de verwerking onrechtmatig is, en u zich verzet tegen het wissen en – in plaats daarvan – verzoekt om beperking van het gebruik van deze gegevens, c) LXA de persoonsgegevens niet meer nodig heeft, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of d) u bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking, in afwachting van de betreffende belangenafweging;
  • de overdracht van uw gegevens te bewerkstelligen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, indien de verwerking berust op toestemming of nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht. Hierbij heeft u tevens het recht dat de persoonsgegevens – indien technisch mogelijk – rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden toegezonden.

U zult zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek een reactie van LXA ontvangen. Deze termijn kan eventueel met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit hiervan. Ook over deze mogelijke verlenging wordt u tijdig geïnformeerd. Als uw verzoek wordt afgewezen, wordt deze afwijzing gemotiveerd. In dat geval heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de afwijzing van uw verzoek, of de verwerking van uw persoonsgegevens door LXA op welke manier dan ook.

Verstrekking van uw gegevens aan derden

LXA zal uw persoonsgegevens in beginsel niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of indien wij uw toestemming hiervoor hebben verkregen. De gegevens die worden verkregen door middel van het online contactformulier, zullen uitsluitend door LXA worden gebruikt.

Overige

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is LXA. LXA kan deze privacyverklaring te allen tijden wijzigen. Wij zullen uw persoonsgegevens echter enkel verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van uw gegevens.

Contactgegevens

LXA The Law Firm

Pettelaarpark 101

5216 PR ’s-Hertogenbosch

E: privacy@lxa.nl

T: +31 (0)73 700 36 00

F: +31 (0)73 700 36 01

 

 

Deze privacyverklaring is het laatst geüpdatet in december 2019.